Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Varoluçuluk nedir?

Bugüne dein çeitli karlklar verilmi bir sorudur bu. Sözgelii, Weil'e göre varoluçuluk bir bunalm, Mounier'ye göre umutsuzluk, Hamelin'e göre bunalt, Banfi'ye göre kötümserlik, Wahl'e göre bakaldr, Marcel'e göre özgürlük, Lukacs'a göre idealizm, Benda'ya göre usdlk, Foulqué'ye göre saçmalk felsefesidir.

Bir dönem, sloganc gençliin peygamberi ve 'varoluçu papas' saylan J.-P. Sartre'a göreyse, varolu, insanda, ama yalnz insanda, özden önce gelir. Bu demektir ki insan önce vardr; sonra öyle ya da böyle olur. Çünkü o, özünü kendisi yaratr. Nasl m? öyle: "Dünyaya atlarak, orada ac çekerek, savaarak yava yava kendini belirler. Bu belirleme yolu hiç kapanmaz..."

Asm Bezirci'nin çevirip yayma hazrlad bu eser her kuramda, her inanda farkl karlklar bulan bir felsefenin temel metnini (Varoluçuluk Bir nsanclktr / Sartre) ve bunun yan sra Gaéton Picon ve Laffont Bompiani' nin Varoluçuluk'a ilikin incelemeleriyle P. Naville'in Sartre'la yapt konumay içeriyor.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 128

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 123

Bask Yl: 2000

Dili: Türkçe
Yaynevi: Say Yaynlar

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Say Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785877141

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Varoluçuluk"

Varoluçuluk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima