Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vatan Yahut Silistre - 100 Temel Eser

Namk Kemal
pubblicato da Nesil Yaynlar

Prezzo online:
0,33

Bata iir olmak üzere, roman, tenkit, mektup, makale, tiyatro gibi pek geni bir alana yaylma kabiliyet ve azmine sahip Namk Kemal'in tiyatroya olan ilgisi, özellikle 1870 sonras Paris'ten stanbul'a dönüü ile belirginleir.

Onun ilk tiyatro eseri ve hayatta iken temsili yaplan tek oyunu olan Vatan Yahut Silistre, milletimizin kaybetmeyip yaatmas gereken vatanperverlik, kahramanlk, irade, vefa, ak, sadakat, fedakârlk, azim ve inanç hislerini güçlendirmitir. Bunlarn milletin hayatiyeti bakmndan ne temel kymetler olduunun bilincini coku, heyecan ve sanatkârane bir üslup ile dile getirmitir. Böylece yazlma amacna ulam, devrine ve kendinden sonraki nesle örnek olmutur.

Kültürümüzün sonraki nesillere tanmas adna katk olmas dileimizle...

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 72

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Nesil Yaynlar

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Danza e altri spettacoli » Teatro di strada, mimo, circo e altri spettacoli » Teatro » Regia, produzione, gestione » Studi teatrali

Editore Nesil Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786051318653

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vatan Yahut Silistre - 100 Temel Eser"

Vatan Yahut Silistre - 100 Temel Eser
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima