Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vatan Yahut Silistre

Namk Kemal
pubblicato da Say Yaynlar

Prezzo online:
0,43

Tanzimat döneminin en önemli isimlerinden birisi olan Namk Kemal, hemen hemen tüm eserlerinde "vatan", "hürriyet", "millet" kavramlarn esas almtr.Batl anlamda ilk tiyatro eserimiz olan Vatan Yahut Silistre, Namk Kemal'in de yazd ilk oyundur. Eser, Namk Kemal'in salnda Gedikpaa Tiyatrosu'nda sahnelenmi hatta gösterimin ardndan çkan baz olaylar ve bret gazetesinde yaymlanan baz makaleler, Namk Kemal ve arkadalarnn sürgüne gönderilmesine neden olmutur.

Bir tiyatro eseri olarak ayrca ilgi görmü, ksa zamanda baka dillere çevrilmi ve pek çok tiyatro oyununun yazlmasna öncülük etmitir. Ruslarn Silistre Kalesi'ni kuatmasna kar koymak üzere gönüllü olarak Silistre'ye gelen slam Bey ve erkek klna girerek onun ardndan giden Zekiye'nin hikâyesinin ilendii Vatan Yahut Silistre'de asl vurgulanmak istenen, "vatan uruna yaplmayacak ey olmad"dr.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Say Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785877370

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vatan Yahut Silistre"

Vatan Yahut Silistre
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima