Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Veli Veli Ylmaz (1950-1993)

Eray Ylmaz
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
3,46

Halkn Kurtuluu gazetesinin yazar ve yaz ileri müdürü olarak 12 Eylül döneminde dünyada rekor saylan 750 yla yakn hapis cezasna çarptrlan Veli Ylmaz'n hikâyesi, bir yanyla, bir dönem hikâyesidir. Belki daha dorusu, iki dönemin hikâyesi: 1970'li yllarn devrimci sosyalist hareketinin ve 12 Eylül 1980 askerî darbesi sonras dikta rejiminin...

Veli Ylmaz'n hikâyesi, elbette, yöneticilerinden olduu Halkn Kurtuluu ve Türkiye Devrimci Komünist Partisi hareketinin tarihine de k tutuyor. Üzerine görece az yayn yaplm bir hareket olmas, kitabn bu yann ayrca önemli klyor. Ama bunlarn ötesinde, yazarnn deyiiyle "ebinkarahisarl hiç yalanmam bir genç"in hayat hikâyesidir kitap. Zeki, mücadeleci, azimli, cesur, çalkan, sakin, güven veren ve mizah duygusu tayan bir ahsiyetin, bir karakterin hikâyesi. Eray Ylmaz'n ariv ve tanklklara dayanan anlats, zengin bir belge, kupür ve fotoraf çalmasyla destekleniyor. Ei ve hayat arkada, gazeteci Neyyire Özkan'la yllar süren mektuplamasndan örnekler, kitabn bal bana deerli bir parçasn oluturuyor.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750530944

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Veli Veli Ylmaz (1950-1993)"

Veli Veli Ylmaz (1950-1993)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima