Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

I 1905 gik bølgerne højt i dansk politik. Særligt inden for partiet Venstre ulmede de gamle uenigheder mellem partimedlemmerne, og de gik for alvor i udbrud, da I.C. Christensen i 1905 dannede en ny regering. Carl Theodor Zahle fortæller om udbruddet fra Venstre, der førte til, at han dannede det nye parti Det Radikale Venstre. Bogen er en spændende beretning fra en af dem, der var med under de begivenhedsrige dage, hvor dansk politik forandrede sig for stedse. Carl Theodor Zahle (1866-1946) var en dansk politiker og forfatter. I 1905 var Carl Theodor Zahle med til at stifte Det Radikale Venstre, og i 1910-1920 var han statsminister i Danmark. I 1920 bad kong Christian X af flere forskellige årsager Carl Theodor Zahle om at træde tilbage som statsminister, og da denne nægtede, afskedigede kongen regeringen. Det udløste det, der senere blev kendt som Påskekrisen.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Venstres sprængning. En politisk redegørelse"

Venstres sprængning. En politisk redegørelse
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima