Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Venus i klackar - Feministisk erotik

Eva Gustafsson
pubblicato da Leopard förlag

Prezzo online:
2,90

"-Kryp. Hennes ord kom emot mig som ett bowlingklot. Utan att tänka föll jag ner på knä, som om hennes röst slagit omkull mig. Långsamt men målmedvetet började jag krypa på alla fyra mot stolen, med blicken fäst på hennes lackskor och en tyngd i mellangärdet som sög mig allt längre ner mot den smutsiga parketten."

Venus i klackar är ett erotiskt drama inspirerat av pinup-legendens Bettie Pages persona och hennes relation till fotografen Paula Klaw. Ett passionerat utforskande av makt och begär.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Racconti e antologie letterarie

Editore Leopard Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/08/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789173438407

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Venus i klackar - Feministisk erotik"

Venus i klackar - Feministisk erotik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima