Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ver weg van de menigte

Hardy Thomas
pubblicato da Madeley publishing

Prezzo online:
1,18

Ver weg van de menigte (1874) is de vierde roman van Thomas Hardy en zijn eerste grote literaire succes. Het verscheen oorspronkelijk anoniem als een maandelijkse serie in Cornhill Magazine, waar het een breed lezerspubliek kreeg. De roman is de eerste die zich afspeelt in Thomas Hardy's Wessex op het platteland van Zuidwest-Engeland. Het behandelt thema's als liefde, eer en verraad, tegen een achtergrond van de schijnbaar idyllische, maar vaak harde realiteit van een boerengemeenschap in het Victoriaanse Engeland. Het beschrijft het leven en de relaties van Bathsheba Everdene met haar eenzame buurman William Boldwood, de trouwe herder Gabriel Oak en de spaarzame soldaat Sergeant Troy. Deze editie bevat een biografie van de auteur.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Madeley Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 1230004800804

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ver weg van de menigte"

Ver weg van de menigte
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima