Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Verbroken Woord

Christine Johnson
pubblicato da Uitgeverij De Parel

Prezzo online:
9,99

Twee jaar geleden zwaaide Prosperity Jones haar geliefde David uit, toen het leger hem naar het verafgelegen Key West zond. Nu haar ouders overleden zijn, heeft ze nog slechts één vooruitzicht voor de toekomst: de gevaarlijke reis van Nantucket naar Key West ondernemen om zich te herenigen met David, in de hoop op een gelukkiger leven. Maar als Prosperity zonder een cent op zak in het Zuiden arriveert, zakt haar de moed in de schoenen, wanneer ze ontdekt dat David zijn woord heeft gebroken en met een ander is getrouwd. Om te overleven en haar gebroken hart te genezen, sluit ze vriendschap met een vriendelijke dokter - en wint zijn genegenheid. Kan hij het antwoord zijn op haar eenzaamheid? Of zal haar leven opnieuw op de kop worden gezet?

Dettagli

Generi Arte Beni culturali e Fotografia » Storia dell'arte » Romanticismo, Impressionismo dal 1800 al 1900

Editore Uitgeverij De Parel

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/11/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789492408266

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Verbroken Woord"

Verbroken Woord
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima