Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Verder dan de sterren

Kristin Hannah
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
5,99

`Kristin Hannah is zó getalenteerd. Fantastische personages, geweldige plots, -ontroerende emoties Wat wil je nog meer?' Isabel Allende

Tully Hart denkt dat ze alles aankan, maar dan sterft haar beste vriendin Kate. Tully belooft dat ze Kates kinderen zal opvangen, maar dat blijkt moeilijker dan ze ooit had kunnen denken Tully's moeder Dorothy liet haar dochter keer op keer in de steek, maar nu wil Dorothy er voor haar zijn. Maar eerst zal ze de schokkende geheimen uit haar ver-leden onder ogen moeten zien. De vrouwen hebben elkaar hard nodig, maar kan liefde hun pijn en verdriet overwinnen?

De pers over de boeken van Kristin Hannah

`Een meeslepende roman, vol drama, waarin de kwetsbaarheid, eenzaamheid en het verdriet van de drie vrouwen mooi wordt beschreven.' NBD Biblion

`Hannah is steengoed in diepgravende karakterschetsen en het weergeven van genuanceerde gevoelens.' The Washington Post

`Kristin Hannah verstaat de kunst je tot en met de laatste alinea te boeien.' Nederlands Dagblad

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/01/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789402304732

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Verder dan de sterren"

Verder dan de sterren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima