Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Verlangen naar vrijheid

Jorieke Eijlers-Fredrikze - Thijs Noorlandt
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
9,99

'Verlangen naar vrijheid' is een inspirerend boek over wandelen met God en vrijheid vinden in Hem. 'Verlangen naar vrijheid' is een inspirerend boek over wandelen met God en vrijheid vinden in Hem. Jorieke Eijlers-Fredrikze zocht lange tijd haar identiteit buiten God. Totdat ze niet meer verder kon en in een diepe burn-out belandde. Maar God bevrijdde haar van de slavernij van (zelf-)oordeel, pleasen en presteren. Samen met haar programma-redacteur Thijs Noorlandt beschrijft ze haar levensreis naar vrijheid, afgewisseld met de reis van het volk Israël naar het beloofde land. Met veel quotes van reisgenoten als Arie de Rover en psycholoog Marieke Meijer, bemoedigende verhalen en fun facts.

Dettagli down

Generi Religioni e Spiritualità » Figure religiose e spirituali » Cristianesimo » Bibbia: testi e commenti » Studi ed esegesi biblica , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Figure religiose e spirituali

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/05/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789043531030

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Verlangen naar vrijheid"

Verlangen naar vrijheid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima