Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kyla weet niet wie ze is. Hoe weet ze wie ze kan vertrouwen? Kyla is Gewist: haar geheugen is volledig uitgevaagd door de Hoeders die het land besturen. Als er ineens toch verboden herinneringen uit een gewelddadig verleden naar boven komen, begint ze te twijfelen. Kan ze haar nieuwe familie wel vertrouwen, en haar vrienden, zoals Ben? Met de hulp van het verzet gaat ze opnieuw ondergronds, opgejaagd door de machthebbers, die haar dood willen hebben. Kyla's zoektocht naar de waarheid in dit laatste deel van de spannende trilogie leidt tot onthullingen die schokkender zijn dan ze ooit had kunnen bedenken.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantasy » Rosa » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy » Fantascienza , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Imagebooks Factory Bv

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/08/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789463338264

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Versplinterd"

Versplinterd
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima