Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vid sidan av : Möten med författare från fyrtiotal till sjuttiotal

Hakan Liljemarker - Olof Lagercrantz
pubblicato da Wahlström & Widstrand

Prezzo online:
6,57

Olof Lagercrantz skrev dagbok i nästan hela sitt liv. Det var - säger hans anhöriga - ett sätt för honom att leva. Han gjorde anteckningarna sent på kvällen, oftast i form av små katalogkort sorterade i kortlådor. För det mesta var skrivningarna korta, tillfälliga och olika teman blandades. Han kunde i ett och samma stycke gå från några ord om kollegan Tingsten till noteringar om vad som just då hände i köket strax intill. Han ändrade aldrig ett ord i sina anteckningar, som på det viset ofta fick en annan karaktär än hans publicerade texter.

Olof Lagercrantz var en nyckelperson i sin samtid. Inte bara för att han hade stor makt i svenskt kulturliv utan för att han också hade personliga relationer till stora delar av författareliten.

I Vid sidan av har litteraturvetaren Stina Otterberg och Richard Lagercrantz gjort ett urval ur dagboken. De har valt sådant Olof Lagercrantz skrev om författarkollegor och vänner och varvat anteckningarna med den kritik han samtidigt skrev om dem i DN. Där finns t.ex. skrivningar om Karin Boye, Artur Lundkvist och Maria Wine, Johannes Edfelt, Erik Lindegren, Ulf Linde och Pär Lagerkvist.

Förutom inblickar i tidens litterära nätverk och glimtar från familjens vardagsliv, ges även förklaringar till vidden av Olof Lagercrantz betydelse som kritiker och kultur- och chefredaktör för DN.

Personligt förord av Horace Engdahl.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia sociale e culturale , Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Storia del lavoro e dei sindacati

Editore Wahlström & Widstrand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/02/2011

Lingua Svedese

EAN-13 9789143511925

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vid sidan av : Möten med författare från fyrtiotal till sjuttiotal"

Vid sidan av : Möten med författare från fyrtiotal till sjuttiotal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima