Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Világló részletek

Peter Nadas
pubblicato da Publishdrive

Prezzo online:
16,58

Egyszer egy többnapos pilisi kiránduláson, amikor sehol nem volt se vége, se hossza az útnak, csak mentünk és mentünk valahol Dömörkapu és Pilisszentkereszt között az erdkben, nem lehetett felfogni ésszel, hogy minek megyünk, hová ereszkedünk, hová kapaszkodunk ezeken a hegyeken, és miért nem visznek, mért olyan csöndesek, hogy nekünk gyerekeknek már kiabálni se legyen szabad, majd ha tisztásra, mezre érünk, ott kiengedheted a hangodat, mert az a bevett szokás, hogy az ember az erdben nem ordibál, nem zavarja a madarakat és a vadakat, és már jó messzire a menedékháztól, ahol egy nagy, jéghideg hálóteremben az egész társasággal, felnttekkel, gyerekekkel nagy hangoskodások közepette eltöltöttük az éjszakát, arra is megtanítottak, hogy soha nem fázom, soha nincs melegem, soha nem vagyok szomjas, soha nem vagyok éhes, soha nem vagyok fáradt, soha nem vagyok álmos, és fleg nem unatkozom, ezt most jól jegyezzem meg magamnak. És azonnal megjegyeztem."

Krónika helyett végül is inkább legendákat gyárt magának az ember, amikor egy másiknak elbeszéli az élettörténetét" - írta a szerz a Párhuzamos történetekben. Saját emlékiratában, amelyet az Olvasó a kezében tart, ennek megfelelen egyedülálló módszerrel kerüli el ezt a legendagyártást. Bevésdött emlékképeibl - a világló részletekbl" - kiindulva elször az álomfejtés módszerével fölidézi az eredeti élmény összetevit, a hangokat, látványokat, szagokat, érzeteket és emóciókat, majd ezek alapján rekonstruálja, hogy mi történt, hol és mikor. A másoktól hallott történeteket elemeikre bontja, hogy kiszrje bellük a tudatos vagy tudattalan torzításokat, majd a megtisztított életanyag és a leleplezett torzítások nyomán alkotja újra hogy mi történt, hol és mikor. Innen pedig koncentrikus körökben halad tovább az okok, körülmények, motívumok, elzmények és következmények felé, míg végül kirajzolódik a történtek jelentése és jelentsége a saját személyes életében és az attól elválaszthatatlan, közös emberi világban. E módszer eredményeként láttató erej leírások, izgalmasnál izgalmasabb történetek, rejtett összefüggéseket feltáró nyomozások követik egymást e rendkívüli, rendhagyó emlékirat lapjain.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/04/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636767075

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Világló részletek"

Világló részletek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima