Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

1900-luvun alku. Kolmekymppinen Sophie Mannerheim muuttaa Englantiin opiskelemaan Florence Nightingalen perustamassa sairaanhoitajaoppilaitoksessa. Suoritettuaan sairaanhoitajaopinnot hän palaa Suomeen ja työskentelee lasten kesäparantolassa, jossa hän tutustuu vammaisiin Arneen ja Väinöön. Sophie ottaa pojat kotiinsa Porvooseen ja hoivaa näitä lopulta näiden elämän loppuun saakka. Marsalkka Mannerheimin sisarena tunnettu sairaanhoitaja Sophie Mannerheim kertoo muistelmateoksessa Väinö Willgrenistä (18891921), joka kuoli Sophien hoivissa 32-vuotiaana. Mannerheim kuvaa lämmöllä kirjoja rakastaneen Väinön köyhää lapsuutta, vammautumista sekä vaiheita aina kuolemaan saakka ja pyrkii tutustuttamaan lukijan nuoren miehen rikkaaseen sisäiseen maailmaan.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/02/2024

Lingua Finlandese

EAN-13 9788727111063

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Väinö"

Väinö
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima