Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vit Sao Cho Hay Sách Sao Bán Chy

FuSuSu
pubblicato da FuSuSu

Prezzo online:
19,70

Bn mun vit sách mà không bit bt u t âu?

Bn có mt ni s và ngh c m y là không tng?

Bn ã vit xong nhng còn ngi cha dám xut bn?

Hay là bn tho ca bn vn ang nm dang d âu ó?

Dù sao i na, s tht là tic nu bn ã sng vi nhng tri nghim tuyt vi, mà li không th li cho i mt ch!

Tng tt nghip tiu hc trung bình vì 4 im Vn, nhng hin ti tôi ã:

Xut bn ti 7 cun sách trong 6 nm qua.

3 trong s ó liên tc lt top sách bán chy Tiki.

Tr thành "tác gi full-time" và sng vi c m ca mình.

Tôi làm c thì bn cng có th. Mi lý do bn ngh mình không th, ch là bin h cho vic:

Bn cha có phng pháp úng n.

Hãy ng dài 10 nm ca tôi, tr thành ng tt ca bn trong vài gi c cun sách th 8 này, và khám phá nhng bí mt mà nhiu tác gi s "giu ngh" vi bn y.

Hãy sn sàng :

Hoàn tt cun sách 5 sao ca bn trong 9 tháng 10 ngày (thng là sm hn) vi 7 bc "xây" sách c áo.

Hiu rõ quy trình A-Z t xut bn và cm trên tay cun sách m c ca bn (vn còn thm mùi giy mi).

Khai qut 9 chìa khóa giúp a sách bn ti tay c gi nhanh chóng (mà mùi giy vn còn thm).

Mong tin tt lành,

Fususu | Nguyn Chu Nam Phng

Dettagli

Generi Politica e Società » Comunicazione e Media » Giornalismo e editoria

Editore Fususu

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/05/2021

Lingua Vietnamita

EAN-13 9781005612948

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vit Sao Cho Hay Sách Sao Bán Chy"

Vit Sao Cho Hay Sách Sao Bán Chy
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima