Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den unge brandmannen Roméo hamnar pa sjukhus efter att ha blivit svart skadad i en eldsvada. Där möter han sjuksköterskan Juliette. Hon lever i en destruktiv relation med en valdsam man och vill sa gärna fa ett barn, för da kommer nog allt att bli bra. Juliette engagerar sig bade i patienten Roméo och hans 14-ariga lillasyster Vanessa, som han har vardnaden om. Men efter tillfrisknandet tappar de kontakten och Juliettes man blir alltmer kontrollerande. Tre ar senare är hon äntligen gravid. Da rakar hon ut för en olycka. Roméo arbetar fortfarande som brandman och nu är det han som far rycka ut till Juliettes räddning.Välj honom är en roman som gar rakt in i hjärtat. Det är en varm och hoppingivande berättelse om sorg och glädje i nagra vanliga, men ända helt speciella människors liv.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Bokförlaget Forum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/08/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789137150154

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Välj honom"

Välj honom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima