Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sok száz esztendvel ezeltt élt Boccaccio, a novellairodalom atyja. Dekameron címmel egybegyjtött borsos történetei azóta se veszítettek elevenségükbl, mert az író nem éri be azzal, hogy egyszeren elbeszéli a szerencsétlen vagy boldog szerelmesek megpróbáltatásait vagy kacagtató kalandjait, a tréfás vagy szomorú történeteket: elbeszéléseiben ott kavarog korának egész társadalma, megtollasodott vagy tönkrement kereskedk, uzsorások, mvészek, kalandorok, féktelen nemesurak, ravasz kópék, parasztok, álszent, nagybél, parázna papok, ostoba és agyafúrt törvénytudók, orvosok. Boccaccio a középkor alkonyán már az újkor hírnöke: a vakhit helyett a kétkedést, a józan észt, az önsanyargató vezeklés helyett a ders életörömöt hirdeti.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Avventura » Romanzi contemporanei , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633981238

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Válogatott elbeszélések"

Válogatott elbeszélések
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima