Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La Fontaine mint aesopusi állatmesék írója él a magyar köztudatban, mint kedves, szellemes, de kissé gyermeteg meseíró, s nehezen értik meg, hogy a franciák miért tartják irodalmuk legnagyobb alakjának. A kétnyelv kiadás célja az volt, hogy közelebb vigye a magyar olvasót La Fontaine megértéséhez és értékeléséhez. A tragikus sorsú Radnóti Miklós gazdag hangszerelés, formah fordításai révén felfedezte La Fontaineben a költt, a formamvészt, a bbájos lírikust és az emberi társadalom egyik legszellemesebb szatíra-íróját. Egy nagy költ legszebb mveit kapjuk e kötetben, hozzá mindenképp méltó fordításban. A régen várt új kiadást Stér István finom és mély tanulmánya gazdagítja.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Natura

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633981450

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Válogatott mesék"

Válogatott mesék
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima