Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een aangrijpende historische roman over twee dappere Joodse jongetjes die zichzelf moeten zien te redden in het Frankrijk van tijdens de Tweede Wereldoorlog.

`Vlucht uit Parijs' van de internationale bestsellerauteur Mario Escobar is het verhaal van twee moedige Joodse kinderen, op de vlucht voor het naziregime in Frankrijk.

Augustus, 1942. De Joodse broertjes Jacob en Moses Stein logeren bij hun tante in Parijs op het moment dat er een razzia plaatsvindt. Ze weten te ontsnappen en gaan op zoek naar hun ouders, twee beroemde toneelschrijvers die zich in Zuid-Frankrijk schuilhouden. Tijdens deze reis door bezet gebied dreigt het gevaar overal. Uiteindelijk komen ze terecht in het dorp Le Chambon-sur-Lignon, ook wel `de ziel van Frankrijk' genoemd. Zullen Moses en Jacob hun weg naar veiligheid weten te vinden?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura » Storie di guerra

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/10/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789029730198

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vlucht uit Parijs"

Vlucht uit Parijs
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima