Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vänstern i USA

Karin Henriksson - Niklas Lindblad
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
9,42

Hur kunde den en gång så starka arbetarrörelsen i USA pressas tillbaka? Hur yttrar sig dagens amerikanska radikalism? Med dessa frågor i bakhuvudet reser den erfarna USA-korrespondenten Karin Henriksson i den amerikanska vänsterns spår.
Färden börjar i Seneca Falls där kvinnokampen inleddes i mitten av 1800-talet, och går vidare till Terre Haute där socialistledaren Eugene V. Debs bodde. Femte och sista gången han ställde upp i presidentvalet 1920 kampanjade han från en fängelsecell, men lyckades ändå få nära en miljon röster. Resan fortsätter med kommunistjakten röda faran, gnistan som tände den homosexuella frigörelsen och bildandet av Svarta pantrarna.
Naturligtvis besöker Henriksson också den demokratiske socialisten Bernie Sanders hemstad, Burlington i delstaten Vermont. Opinionsmätningar tyder på att unga amerikaner idag har en mer positiv syn på vänsterns målsättningar. Men kan det splittrade demokratiska partiet enas om en ny riktning?

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali , Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/11/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789177798071

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vänstern i USA"

Vänstern i USA
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima