Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ovaj hotel ima nešto posebno, što, koliko ja znam, nema nijedan drugi hotel, a što je iskljuivo namijenjeno najbogatijim klijentima. To se zove SOBA ZA IGRU. To je mjesto na kojem možete platiti da budete voajer i gledate par koji se seksa. Gosti hotela takoer mogu ondje imati seksualne odnose jedni s drugima. Uzbudljiv i jedinstven aspekt daje injenica da se na suprotnom zidu takoer nalazi par oiju koji gleda kroz otvor koji se zatvara im seks završi." Ova kratka pria objavljena je u suradnji sa švedskom filmskom producenticom Erikom Lust. Namjera joj je bila prikazati ljudsku prirodu i raznolikost kroz prie o strasti, intimnosti, požudi i ljubavi spajajui snažne prie i erotiku.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/08/2019

Lingua

EAN-13 9788726213669

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Voajer - Seksi erotika"

Voajer - Seksi erotika
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima