Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In Volle kracht verruilen Anneke, Wanda, Lies en Greetje hun vertrouwde Amsterdam voor Canada, waar ze op zoek gaan naar de verloren tweelingzuster van hun vriendin Danny. Het enige aanknopingspunt dat ze van deze Nel hebben, is een ansichtkaart uit 1967 met een adres in Vancouver.
De vier dames reizen dwars door Canada. Ze ontmoeten bijzondere mensen, beleven spannende avonturen en ontdekken dat ze nooit te oud zijn om te leren. Onderweg raken ze geïntrigeerd door het levensverhaal van Canada's meest gevierde kunstschilder Tom Thomson en ze proberen het raadsel rond diens mysterieuze dood op te lossen. Tegelijkertijd komt hun vriendschap - in een camper van nog geen dertig vierkante meter - behoorlijk onder druk te staan.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Uitgeverij Marmer B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/10/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789460687204

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Volle Kracht"

Volle Kracht
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima