Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het leven zoals Kim en Krickitt Carpenter het kenden, viel in duizend stukjes uiteen op 24 november 1993. Twee maanden na hun huwelijk kregen ze een afschuwelijk auto-ongeluk waarbij Krickitt ernstig hoofdletsel opliep en weken in coma kwam te liggen. Als Krickitt weken later uit haar coma ontwaakt, heeft ze geen idee meer wie haar man is. Voor Kim lijkt het alsof de vrouw met wie hij is getrouwd, is omgekomen bij het ongeval. Hij besluit te vechten voor haar liefde.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2012

Lingua Olandese

EAN-13 9789043511278

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Voor altijd de jouwe"

Voor altijd de jouwe
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima