Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Aage von Kohl går i dybden med de påbud og forbud, vi lever under, og slår et slag for moralen - især den kvindelige moral - som et eksistensspørgsmål, der gælder liv eller død for menneskeracen, i det pædagogisk-polemiske foredrag "Vore døtres moral", som han holdt i 1923. Aage von Kohl (1877-1946) var en dansk forfatter, som både skrev romaner og dramaer. Han var også en populær foredragsholder, og flere af hans pædagogisk-polemiske foredrag foreligger på tryk. Aage von Kohl blev optaget på finansloven i 1921 og var fra 1923-26 dramaturgisk konsulent ved Det Ny Teater.

Dettagli

Generi Politica e Società » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/10/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788726002737

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vore døtres moral"

Vore døtres moral
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima