Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nadine jobber på et hotell om natten for å spe på økonomien i tilværelsen som sykepleierstudent. Men den egentlige grunnen til at hun jobber der, er en helt annen. Hotellet har nemlig et playroom, hvor man kan kikke på par som har sex. Nadine er en ekte voyeur. Og kanskje hun en dag blir invitert med på leken... Novellen er utgitt i samarbeid med den svenske filmprodusenten Erika Lust. Formålet hennes er å skildre menneskets natur og mangfoldighet gjennom fortellinger om pasjon, intimitet, kjærlighet og lyst i en kombinasjon av sterke historier og erotisk komedie.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Erotica » Rosa

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/09/2019

Lingua

EAN-13 9788726146363

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Voyeur - en erotisk novelle"

Voyeur - en erotisk novelle
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima