Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Margaret MacMillan vertelt in `Parijs 1919' over de onderhandelingen en de uitkomst van het Verdrag van Versailles en over degenen die de wereldkaart opnieuw intekenden. Wilson, Lloyd George en Clemenceau zaten aan de onderhandelingstafel, maar duizenden anderen mannen en vrouwen kwamen bijeen: koningen, ministers, journalisten en lobbyisten kwamen voor hun eigen belangen naar Parijs. In `Parijs 1919', dat vele internationale prijzen won, schetst Margaret MacMillan niet alleen een portret van die belangrijke gebeurtenissen in 1919, maar toont ook de oorsprong van de moderne wereld zoals wij die nu kennen.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti » Storia militare » Storia dell'Europa , Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Scienza e teoria politica

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/01/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789401914536

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vredestichters"

Vredestichters
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima