Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De term 'vrije uitloop' op een doos eieren betekent dat de kippen in kwestie minimaal 4 m2 buitenruimte beschikbaar hebben. Beter dan niets, maar echt vrij kun je het niet noemen. Ook mensen hebben een bepaalde hoeveelheid bewegingsruimte, afhankelijk van waar hun wieg stond, hun opleiding, middelen en talenten. Vrije uitloop onderzoekt de wandaden, de onverschilligheid, de twijfel en de vreugde die voort kunnen komen uit de ruimte en invloed die - vooral westerse - mensen hebben en is een pleidooi voor een open en minder arrogante houding ten opzichte van andere mensen en de natuur. Vrije uitloop is de tweede po√ęziebundel van Saskia Stehouwer. Met haar debuut Wachtkamers won ze de C. Buddingh'-prijs 2015.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Uitgeverij Marmer B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/11/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789460688003

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vrije uitloop"

Vrije uitloop
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima