Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Echte vrijheid, wat is dat? Een knecht van de zonde is iemand die slaaf is van de zonde. Daartegenover staat dat Jezus tegen zijn volgelingen heeft gezegd: 'Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult u waarlijk vrij zijn'. En Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe: 'waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid'. Het leven van een christen moet dus een leven in vrijheid zijn. Toch is de werkelijkheid veelal anders. Vanuit zijn ervaring in het werken met kwetsbare mensen midden in de wereld roept Ed van Hell christenen op om te dienen in vrijheid. Hij houdt lezers de spiegel van zelfonderzoek voor, onder meer naar aanleiding van het Woord: 'Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk van de dienstbaarheid bevangen'. Doelgroep: Jongeren, gemeenteleden, ambtsdragers en iedereen die vanuit de christelijke vrijheid wil dienen en leven Bezinnend en praktisch boekje over leven vanuit de christelijke vrijheid

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Cristianesimo

Editore Erdee Media Groep - Uitgeverij De Banier

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/03/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789087183172

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vrijheid"

Vrijheid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima