Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vrouw zoekt man - Melissa Bank
Vrouw zoekt man - Melissa Bank

Audiolibro Vrouw zoekt man

Melissa Bank
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
0,00

34 jaar en nog niet de man van je dromen ontmoet? Jane weet er alles van. Haar, soms hopeloze, zoektocht naar de ware loopt uit van de ene teleurstelling in de andere. Liefde, vertrouwen en seks... het is allemaal zo makkelijk niet, weet Jane als ervaringsdeskundige. In 'Vrouw zoekt man' weet Melissa Bank op ongelooflijk nuchtere, scherpe en komische wijze het - vaak zo herkenbare - liefdesleven van Jane te beschrijven. Het boek bestaat uit negen verhalen waarin je Jane leert kennen van veertienjarig meisje tot intelligente volwassen vrouw. 'Vrouw zoekt man' heeft zestien weken op de New York Times bestsellerlijst gestaan. -

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont

Formato Audiolibro

Durata 07:12.47

Pubblicato 31/03/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9788726894035

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vrouw zoekt man"

Vrouw zoekt man
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima