Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vrouwenkiesrecht

Aletta Jacobs - Frederike Klaar
pubblicato da Rastro Books

Prezzo online:
0,88

Uittreksel:

"De afgevaardigde, die prijs stelt op zijn mandaat, moet bewust of onbewust, letten op hen, die bij de stembus invloed hebben, en het is onmogelijk dat de Kamer doorgaand even goed kan letten op de belangen van hen, die geen stem hebben." (Van Houten. Vragen des Tijds, 1881.)

"Het is onmogelijk op onpartijdige wijze voor de belangen van het geheele volk te zorgen, als de Kamerleden niet de zekerheid hebben, dat alle deelen van het volk zich van hun standpunt uit door middel van het stembiljet in de Kamer kunnen uitspreken." (Jhr. de Savornin Lohman - Handelingen van de Tweede Kamer 1886/1887.)

Deze twee uitspraken, door bekende Staatsmannen geuit, toonen duidelijk het belang van het kiesrecht voor den bezitter aan. Gemakkelijk zouden vele dergelijke uitspraken van buitenlandsche Staatslieden nog daaraan toegevoegd kunnen worden, uitspraken die allen op de een of andere wijze doen uitkomen, dat de belangen van hen die geen kiesrecht bezitten, gerust kunnen worden [6]verwaarloosd, omdat de niet-kiezers op geenerlei wijze bij machte zijn de regeeringspersonen over die verwaarloozing ter verantwoording te roepen.

Aletta Henriëtte Jacobs (Sappemeer, 9 februari 1854 - Baarn, 10 augustus 1929) was een Nederlandse arts, feministe en pacifiste.

Frederike Klaar (Den Haag, 30 april 1861 - Laag-Keppel, 5 februari 1952) was een Nederlands onderwijzer en feminist.

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Rastro Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230004242673

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vrouwenkiesrecht"

Vrouwenkiesrecht
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima