Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Šis viešbutis turi kai k unikalaus, ko kiek žinau nra jokiame kitame viešbutyje, ir tai skirta tik patiems turtingiausiems viešbuio sveiams. Tai ŽAIDIM KAMBARYS. Vieta, kurioje už pinigus galima žirti, kaip mylisi poros. Viešbuio sveiai taip pat gali ten seksualiai santykiauti vieni su kitais. domu ir unikalu yra tai, kad priešingoje sienoje yra anga, pro kuri stebi dar viena pora aki ir kuri užsiveria vos tik seksui pasibaigus." Šis apsakymas išleistas, bendradarbiaujant su Švedijos kino prodiusere Erika Lust. Rašytoja, pasitelkusi išraiškingo pasakojimo ir erotikos sintez, rašydama apie aistr, intymum, geism ir meil atskleidžia vairialyp žmogaus prigimt. "

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/07/2019

Lingua Lituano

EAN-13 9788726214451

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vujarist - seksuali erotika"

Vujarist - seksuali erotika
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima