Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Veel mensen denken dat meditatie een manier is om je terug te trekken uit de wereld. Maar het tegenovergestelde is waar. Het is juist een levenskunst, een methode die het mogelijk maakt te genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet, waar dan ook, iedere dag weer. Dit boek laat zien hoe meditatie een deel van je dagelijks leven kan zijn. De auteur leert de beginner én de geoefende zich open te stellen voor de rijkdom van ieder moment.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/03/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789021545387

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Waar je ook gaat, daar ben je"

Waar je ook gaat, daar ben je
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima