Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Waarom liefde eindigt

Eva Illouz
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
12,99

Waarom lukt het ons niet een partner te vinden en duren onze relaties steeds korter? In Waarom liefde eindigt maakt Eva Illouz de balans op van relaties anno nu. Waarom vinden we het moeilijk om over langere tijd relaties in stand te houden? En waardoor wordt de partnerkeuze steeds lastiger? De oorzaken hiervan zitten niet alleen in ons hoofd. In ons tijdperk transformeert de liefde radicaal en Illouz voorspelt zelfs het einde van de romantische liefde. Een urgent en diepgravend boek voor iedereen die de liefde aan het hart gaat.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia , Politica e Società » Studi di Genere e gruppi sociali » Psicologia dei generi sessuali

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/01/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789025907471

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Waarom liefde eindigt"

Waarom liefde eindigt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima