Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit

Kevin DeYoung
pubblicato da Erdee Media Groep - Uitgeverij de Banier

Prezzo online:
12,99

.In dit boek nodigt Kevin DeYoung iedereen - de scepticus, de zoeker, de zelfverzekerde en de twijfelaar - uit om zijn visie op homoseksualiteit te toetsen aan de Bijbel. De auteur onderzoekt sleutelpassages uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament en het algemene onderwijs over seksualiteit in de Bijbel. Daarna gaat hij in op de gangbare bezwaren die zowel christenen als niet-christenen opwerpen. Dit boek is een onontbeerlijke bron voor het doordenken van een van de urgentste thema's van vandaag de dag. Kevin DeYoung is predikant aan University Reformed Church in East Lansing, Michigan. In Amerika is hij een bekend en geliefd auteur die vele boeken op zijn naam heeft staan.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione, argomenti generali

Editore Erdee Media Groep - Uitgeverij De Banier

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/06/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789462789692

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit"

Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima