Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wat ik niet deed - Johnny Bollé
Wat ik niet deed - Johnny Bollé

Audiolibro Wat ik niet deed

Johnny Bollé
pubblicato da ClusterEffect - LuisterEffect

Prezzo online:
0,00

Na de dood van haar man en dochtertje stort het perfecte leven van schrijfster Emily volledig in. Ze slaagt er vervolgens maar moeizaam in te overleven. Een uitgever doet haar een aanbod om naar Schotland af te reizen om er een boek te schrijven over de laatste heks van Durness. Ze twijfelt maar uiteindelijk aanvaardt ze de schrijfopdracht. Zodra ze in de Schotse Hooglanden arriveert, stapelen de bizarre gebeurtenissen zich op. Emily beseft dat er iemand is die de wrede waarheid over haar verleden en de dood van haar man en dochter kent.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Clustereffect - Luistereffect

Formato Audiolibro

Durata 06:54.25

Pubblicato 04/05/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789464498486

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wat ik niet deed"

Wat ik niet deed
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima