Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wat ik zeker weet

Oprah Winfrey
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
11,99

De vraag `Wat weet je zeker?' van filmrecensent Gene Siskel inspireerde Oprah Winfrey tot haar column 'Wat ik zeker weet' in O, The Oprah Magazine. De vraag bood haar een manier om de balans van haar leven op te maken. Sindsdien schreef Oprah de afgelopen veertien jaar elke maand een column. Deze juweeltjes zijn nu samengebracht in Wat ik zeker weet, een prachtig boek vol inzichten en inspirerende wijsheden. Gerangschikt naar onderwerp - vreugde, veerkracht, verbondenheid, dankbaarheid, mogelijkheid, eerbied, helderheid en macht - geven de teksten ons een zeldzaam, krachtig en intiem inkijkje in het hart en de geest van een van de bijzonderste vrouwen ter wereld.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie , Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/10/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789044973273

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wat ik zeker weet"

Wat ik zeker weet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima