Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wat is echte democratie?
Wat is echte democratie?

Wat is echte democratie?

Jan-Werner Muller
pubblicato da Nieuw Amsterdam

Prezzo online:
12,99

De bestorming van het Capitool, de opkomst van autoritaire leiders en Brexit laten zien dat de democratie moeilijke tijden beleeft. Volgens Jan-Werner Müller betekent dit echter niet dat de democratie in een hopeloze staat verkeert. Hij legt uit dat democratie is gebaseerd op drie vitale principes: vrijheid, gelijkheid én onzekerheid. En het laatste principe is essentieel voor het dynamische karakter van democratie. Müller acht het noodzakelijk dat politieke partijen en de media nieuw en krachtig leven worden ingeblazen. Maar ook moet het burgers gemakkelijker worden gemaakt zich te mobiliseren. Wat is echte democratie? is een waardevolle analyse van de elementaire waarden die een democratie tot een échte democratie maken, waarmee we ook ons sociaal contract kunnen herdefiniëren.

Dettagli

Generi Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Ideologie politiche » Politica e Istituzioni » Democrazia

Editore Nieuw Amsterdam

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 25/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789046828427

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wat is echte democratie?"

Wat is echte democratie?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima