Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wat is populisme?

Jan-Werner Muller
pubblicato da Nieuw Amsterdam

Prezzo online:
8,99

Wat is populisme? biedt een overtuigende analyse van wat er nu eigenlijk aan de hand is en is een must read voor eenieder die de oorzaken en het succes van dit snelgroeiende fenomeen wil begrijpen. Populisten als Donald Trump, Marine Le Pen en Geert Wilders drukken steeds duidelijker hun stempel op de mondiale politiek. Het fenomeen verspreidt zich razendsnel over heel Europa en de rest van de wereld. Maar wat ís populisme eigenlijk precies? In dit essay geeft Jan-Werner Müller antwoord op deze zeer actuele en dringende vraag. Brengt populisme regering en volk nader tot elkaar of is het een bedreiging voor de democratie? Wat is het verschil tussen links en rechts populisme? Uit wie bestaat `het volk' eigenlijk en wie kan namens dat volk spreken? Aan de hand van deze en andere prangende vragen zet Jan-Werner Müller in zijn baanbrekende boek een heldere theorie over het populisme uiteen. Ook stelt hij met behulp van concrete strategieën voor hoe we het best met dit oprukkende verschijnsel om kunnen gaan en de claims van populisten kunnen weerleggen. Een ware eyeopener.

`Populisme en rechtsstaat gaan moeizaam samen. Müller gaat een stap verder: ook de democratie blijft niet onaangetast.' Bastiaan Rijpkema, auteur van Weerbare democratie

`Dit is een mooi essay over populisme waarin alles wat er over gezegd kan worden, gezegd wordt.' Meindert Fennema, biograaf van Geert Wilders

`Hoe populisme tot verlies aan pluraliteit leidt, wordt glashelder beschreven [door] Jan-Werner Müller.' Marli Huijer in Filosofie Magazine

Dettagli

Generi Politica e Società » Politica e Istituzioni » Democrazia

Editore Nieuw Amsterdam

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/02/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789046822371

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wat is populisme?"

Wat is populisme?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima