Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In `Wereld zonder einde' reflecteert trappist Thomas Keating op zijn leven als monnik. Hij kijkt terug op zijn lange leven en zijn eigen spirituele ontwikkeling. Thema's als ontwaken, de aard van geluk en het doel van het sterven komen aan de orde. Keating schrijft over universele thema's, zoals identiteit, transformatie, stilte, de natuur, de kosmos en de zoektocht naar een betekenisvoller leven. In dit boek is ook een interview opgenomen met Joseph Boyle, de abt van het klooster waar Keating woont. `Keatings diepgaande publicaties over monastiek leven zijn een eyeopener voor iedereen die spirituele verdieping zoekt.' - Thomas Quartier, monnik en theoloog

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Vita e pratica cristiana » Vita e pratica cristiana » Cristianesimo » Storia delle religioni » Altre religioni e fedi » Altre religioni non cristiane

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/09/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789043528849

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wereld zonder einde"

Wereld zonder einde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima