Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

*Conor voelde een steek van angst toen hij de puntige, driehoekige vinnen herkende die door het water sneden. `Haaien,' zei hij op hetzelfde moment dat Abeke ook geschokt naar adem hapte.

Honderd eilanden en op een van die eilanden leeft het Koningsdier dat Conor, Abeke, Meilin, Rollan en hun magische dieren kan helpen in hun strijd om Erdas te redden. Maar hoe vind je een magisch wezen dat zich al decennialang verborgen houdt? Tijdens hun zoektocht ontmoeten ze vele gevaren. Wat is er aan de hand op het Eiland van de Nacht, waar een mysterieuze mist de band met totemdieren lijkt uit te wissen? En op het Zonne-eiland blijkt de Veroveraar onverwacht dichtbij. Er is een verrader in hun midden maar wie?

TEST: Wat is jouw Spirit Animal? Doe de test op www.spiritanimalstest.nl.*

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wie kun je vertrouwen?"

Wie kun je vertrouwen?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima