Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny

Jonathan Hassell
pubblicato da Helion

Prezzo online:
15,93

Poznaj Windows Server 2008! Wykorzystaj najnowsze i zaawansowane funkcje tego systemu!

 • Jak zainstalowa? Windows Server 2008 na wielu komputerach?
 • Jak skonfigurowa? us?ugi serwera plików?
 • Jak stosowa? zasady grup na powolnych ??czach sieciowych?

Windows Server 2008 to system operacyjny nowej generacji. Pozwala on administratorom zmaksymalizowa? kontrol? nad infrastruktur?. Dzi?ki wprowadzonym zmianom (w stosunku do wersji Windows Server 2003) zapewnia wyj?tkow? dost?pno?? oraz du?e mo?liwo?ci zarz?dzania. System ten zosta? zaprojektowany jako najbardziej produktywna platforma dla zwi?kszaj?cych wydajno?? aplikacji i us?ug sieci Web. Nowa wersja wyposa?ona jest w zaawansowane funkcje zabezpiecze?, zdalny dost?p do aplikacji, mo?liwo?? centralnego zarz?dzania rolami serwera, mo?liwo?? monitorowania wydajno?ci i niezawodno?ci oraz wiele innych ciekawych narz?dzi.

Ksi??ka "Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny" proponuje Ci tylko to, co niezb?dne, aby? móg? dok?adnie zapozna? si? z aktualn? wersj? systemu oraz zdoby? praktyczne umiej?tno?ci. Podr?cznik ten zawiera procedury wykonywania podstawowych zada? administracyjnych oraz omówienia obszernych tematów, takich jak replikacja Active Directory, ochrona dost?pu do sieci czy klastry serwerów. Korzystaj?c z tej ksi??ki, poznasz nie tylko narz?dzia GUI, ale równie? narz?dzia wiersza polece?, które stanowi? znakomite uzupe?nienie zarz?dzania opartego na interfejsie graficznym. Pos?ugiwanie si? nimi pozwala na szybsz? prac? i jest koniecznym wst?pem do automatyzowania pracy przy u?yciu skryptów.

 • Instalowanie systemu
 • Us?ugi serwera plików
 • Narz?dzia wiersza polece?
 • System DNS
 • Active Directory
 • Replikacja katalogu
 • Zasady grup i IntelliMirror
 • Zabezpieczenia i aktualizacje systemu Windows
 • Internetowe us?ugi informacyjne -- wersja 7
 • Windows Server 2008 Server Core
 • Us?ugi terminalowe
 • Protokó? DHCP i funkcja -- ochrona dost?pu do sieci
 • Klastry serwerów
 • PowerShell
 • Typer- V

Tylko to, co musisz wiedzie?, aby sprawnie korzysta? z systemu Windows Server 2008!

Dettagli down

Generi Informatica e Web » Linguaggi e Applicazioni » Sistemi operativi

Editore Helion

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 03/04/2009

Lingua Polacco

EAN-13 9781457176920

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny"

Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima