Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Windows Vista PL. Nieoficjalny podr?cznik

David Pogue
pubblicato da Helion

Prezzo online:
18,81
23,43
-20 %
23,43

Zadbaj o bezpiecze?stwo i maksymalnš wydajno?? Twojego komputera!

 • Jak zabezpieczy? komputer przed wirusami, oprogramowaniem szpiegujšcym i co zrobi? z uszkodzonymi dyskami twardymi?
 • Jak efektywnie segregowa?, filtrowa? i wyszukiwa? pliki?
 • Do czego s?u?y galeria fotografii?

Vista to najnowsza i bez wštpienia najbezpieczniejsza wersja sytemu operacyjnego Windows, zawierajšca mnóstwo mechanizmów i udogodnie? zapewniajšcych bezpieczne korzystanie z sieci oraz u?atwiajšcych optymalne u?ytkowanie Twojego sprz?tu. Wyposa?ony jest w nowoczesne narz?dzia, takie jak Defender, który zabezpiecza komputer przed programami szpiegujšcymi, oraz filtr oszuka?czych witryn ostrzegajšcy przed otwieraniem fa?szywych stron podszywajšcych si? na przyk?ad pod serwisy internetowe banków. System wprowadza te? mechanizmy kontrolne dla administratorów w przedsi?biorstwach oraz nowy program do tworzenia kopii zapasowych.

"Windows Vista. Nieoficjalny podr?cznik" to ksiš?ka przydatna na ka?dym poziomie zaawansowania technicznego, zawierajšca opis podstawowych zagadnie? i komponentów oprogramowania, instrukcje korzystania z systemu oraz informacje o szybszych metodach wykonania ró?nego typu operacji, które przydadzš si? do?wiadczonym u?ytkownikom. Korzystajšc z "Nieoficjalnego podr?cznika", dowiesz si? mi?dzy innymi, do czego s?u?y zapora ogniowa, nauczysz si?, jak sprawnie tworzy? kopie zapasowe i budowa? w?asnš sie?. Znajdziesz tu wszelkie informacje potrzebne, by do maksimum wykorzysta? mo?liwo?ci systemu, a tak?e te, jak u?ywa? gad?etów -- mikroprogramów prezentujšcych na pulpicie na przyk?ad prognoz? pogody czy wyniki gie?dowe.

 • Oprogramowanie Visty
 • Konfiguracja kont internetowych
 • Panel nawigacyjny, panel podglšdu i panel szczegó?ów
 • Uk?adanie w stos, grupowanie, filtrowanie
 • Programy multimedialne
 • Rozpoznawanie mowy w systemie Windows
 • Mechanizmy zabezpieczajšce
 • Sprz?t i urzšdzenia peryferyjne
 • Budowanie sieci

Wszystko, co powiniene? wiedzie?, aby maksymalnie wykorzysta? mo?liwo?ci Visty!

Dettagli down

Generi Informatica e Web » Linguaggi e Applicazioni » Sistemi operativi

Editore Helion

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 13/08/2008

Lingua Polacco

EAN-13 9781457177576

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Windows Vista PL. Nieoficjalny podr?cznik"

Windows Vista PL. Nieoficjalny podr?cznik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima