Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny

William R. Stanek
pubblicato da Helion

Prezzo online:
28,12

Ujarzmij moc drzemišcš w systemie Windows Vista!

 • Jak zarzšdza? systemem i optymalnie go konfigurowa??
 • Jak przetwarza? media cyfrowe?
 • Jak efektywniej przeszukiwa? zasoby komputera i nimi zarzšdza??

Windows Vista jest pierwszš wersjš systemu Windows, której funkcjonalno?? zmienia si? w zale?no?ci od komputera, a modu?owa budowa i uniezale?nienie od siebie poszczególnych sk?adników pozwalajš bardzo ?atwo dodawa? funkcje lub po prostu wy?šcza? poszczególne mechanizmy. Vista wprowadza wiele nowych mo?liwo?ci i praktycznych u?atwie?, takich jak przejrzysty i wygodny interfejs u?ytkownika, sprawna nawigacja, nowocze?niejsze zabezpieczenia, a dla osób obdarzonych wra?liwo?ciš estetycznš -- efektowne nowo?ci wizualne.

"Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny" to nie jest zwyk?y podr?cznik. Dlaczego? Poniewa? jest to ksiš?ka przydatna na ka?dym poziomie zaawansowania. Przyda si? wszystkim tym, którzy ju? wcze?niej zetkn?li si? z tym systemem, a teraz chcš zaktualizowa? swojš wiedz?, pomo?e poczštkujšcym, a tak?e administratorom i pracownikom dzia?ów informatycznych. Przewodnik zawiera bowiem wszystko, co jest potrzebne, aby dopasowa? system operacyjny do indywidualnych potrzeb. Dzi?ki niemu dowiesz si?, jak zarzšdza? systemem i konserwowa? go, jak tworzy? biblioteki multimediów czy konfigurowa? urzšdzenia sprz?towe; poznasz te? wiele tajemnic, przydatnych trików i sztuczek do natychmiastowego wykorzystania, niezale?nie od u?ywanej edycji systemu.

 • Konfiguracja systemu, sprz?tu i akcesoriów komputera
 • Praca z danymi i mediami cyfrowymi
 • Tworzenie biblioteki multimediów
 • Zabezpieczanie i udost?pnianie danych
 • Kompresowanie dysku
 • Korzystanie z Centrum sieci i udost?pniania
 • Ochrona komputera za pomocš Windows Defender i Zapory Windows
 • Korzystanie z zasad grupy w systemie Windows Vista
 • Konfigurowanie ustawie? proxy dla po?šcze? mobilnych
 • Skróty klawiaturowe
 • Zarzšdzanie repozytorium informacji BCD

Dettagli down

Generi Informatica e Web » Linguaggi e Applicazioni » Sistemi operativi

Editore Helion

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 30/07/2008

Lingua Polacco

EAN-13 9781457177125

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny"

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima