Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wodehouse fortæller

P.G. Wodehouse
pubblicato da Rosenkilde & Bahnhof

Prezzo online:
8,28

P. G. Wodehouse er kendt og elsket for sine humoristiske beretninger om livet i England i 1900-tallets første årti. Wodehouse skrev over 90 fortællinger, drejebøger og romaner, herunder en hel serie af romaner om den naivt-tåbelige engelske adelsmand Bertie Wooster og dennes tjener Jeeves samt serien om Lord Emsworth og hans præmieso "Kejserinden af Blandings". Dette værk samler en række af P. G. Wodehouses allerbedste fortællinger - nøje udvalgt af den danske Wodehouse-ekspert Tage La Cour.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Saghe , Romanzi e Letterature » Saghe

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/11/2015

Lingua Danese

EAN-13 9788771745481

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wodehouse fortæller"

Wodehouse fortæller
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima