Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

`Wolfskinderen' is de nieuwe young-adult van Paul Dowswell. Het is juli 1945. Het Derde Rijk van Hitler is ten einde gekomen, en de Tweede Wereldoorlog is voorbij. Otto is de leider van een groep kinderen die leven in de kelder van een verlaten ziekenhuis. De wolfskinderen moeten zien te overleven tussen de legers, de rivaliserende gangs en een oorlogscrimineel die hen stalkt. Een spannend verhaal over vriendschap en overleven tegen alle verwachtingen in. Van de auteur van o.a. `Ausländer', `Sector 20' en `Bomber'.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/01/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789029727099

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wolfskinderen"

Wolfskinderen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima