Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wonderland - Melissa Bank
Wonderland - Melissa Bank

Audiolibro Wonderland

Melissa Bank
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
0,00

Welkom in de wereld van Sophie Applebaum, het zwarte schaap in haar familie. Op tragikomische wijze deelt ze alle perikelen in haar zoektocht naar de liefde, eeuwige vriendschap en acceptatie van haar familie. Maar waar ze werkelijk naar op zoek is, is zichzelf. Wie is ze, wat is haar passie en wat wil ze eigenlijk bereiken in het leven? Met een flinke dosis droge humor en nuchterheid, weet bestsellerauteur Melissa Bank de uitdagingen van een jonge, moderne vrouw in haar twintiger jaren treffend te beschrijven. Bank heeft wereldwijd naamsbekendheid gekregen door haar populaire roman 'Vrouw zoekt man'. -

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Saga Egmont

Formato Audiolibro

Durata 12:39.45

Pubblicato 26/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9788726894028

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wonderland"

Wonderland
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima