Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


Ya Ak Ya ntikam

Büyük i adam Jack Sinclair zaten kendisine ait olan eyin peine dümütü, rakip gemicilik irketi The Kincaid Group. Gayrimeru ve bir kenara itilmi çocuk olarak kardelerinin elinde ne varsa almaya yemin etmiti. Acaba güzel sevgilisi Nikki Thomas kendisine yardm edecek miydi? Nikki Thomas, Kincaid ailesi için çalmaktayd. Jack bir yol ayrmna geldiini anlamt. Ya sevdii kadndan vazgeçecekti ya da içini yakan intikam duygusundan.


Unutamadm Kadn

Nick Messena, son alt yl içinde payna düenden çok daha fazla kadnla birlikte olmasna ramen hala Elena Lyon'a olan açln bastramamt.
Sevitikleri o gece aileleri, beklenmedik bir skandala itilmi ve Nick'in her eyi sorgulamasna neden olmutu. Nick bir daha asla birlikte olamayacaklarn düünüyordu. imdiyse bir aile srr onlar bir araya getirmiti. Nick'in tatl çiçei nefes kesen bir afet olmutu! Peki, acaba Elena'y tüm bu olanlardan sonra, onun için tek kadn olduuna ikna edebilecek mi?Sayfa Says: 241

Bask Yl: 2014


Dili: Türkçe
Yaynevi: Harlequin Türkiye

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Türkiye

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/07/2014

Lingua Turco

EAN-13 9786053392330

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ya Ak Ya ntikam&Unutamadm Kadn (ki Kitap Bir Arada)"

Ya Ak Ya ntikam&Unutamadm Kadn (ki Kitap Bir Arada)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima