Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yaamak çin - Rüzgârl ato

Jennie Lucas - Sandra Brown
pubblicato da Harlequin Türkiye

Prezzo online:
0,90


Yaamak çin
Bir uçak kazasndan sadece ikisi kurtulmulard.
Rusty Carlson, seçkin zevkleri olan, kent yaamnn lüksü içinde yetimi güzel ve baarl bir i kadnyd.
Cooper Landry ise, yaamn tüm çirkinliklerine tank olmu, insanlara kukuyla bakan bir sava gazisiydi.
Ve bu taban tabana zt iki insan, ba baa kaldklar ssz bir bölgeden kurtulabilmek için uyumlu bir dayanma içinde olmak zorundaydlar.

Rüzgârl ato
"Benim yerimde olsaydnz siz de kar koyamazdnz, inann bana. Ünlü Alzacar Dükü Alejandro tek bir bakyla savunma mekanizmam yerle bir etmi ve onun olmam salamt. Onun, beni batan çkarmasnn gerçek nedenini anladmda ise, kaçmaktan baka ansm kalmamt. Ancak Alejandro, dokuz ay sonra beni buldu ve hiçbir eyin onu durduramayaca belliydi. Ben ise, tüm benliimle ona bal olsam da, dükün olumuzu elimden almasna asla izin veremezdim ve oynayacak tek bir kozum kalmt."
(Tantm Bülteninden)Sayfa Says: 248

Bask Yl: 2016


Dili: Türkçe
Yaynevi: Harlequin Türkiye

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Türkiye

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/02/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786053393177

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yaamak çin - Rüzgârl ato"

Yaamak çin - Rüzgârl ato
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima