Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yaar abi romanlarn, Meneke tepelerinde, aaçlar, çiçekler, böceklerle, ksacas doa ile konua konua yazard...

Yaar Kemal yars kendisi, yars da ei TLDA olan bir edebi bütündür...

Basnköyde balkonumuz müterekti, muhabbetimiz sabahlara kadar sürerdi. Bizim ev Yaar abinin, ei Tilda'dan gizli gizli sgara içtii mekand...

Kitapta bu konular ele alnmakta, hiçbir kaynakta olmayan bilgiler ve bol bol resimlerle birlikte verilmektedir...
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 144

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 122

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Toker Yaynlar

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Toker Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2015

Lingua Turco

EAN-13 2789786016471

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yaar Kemal"

Yaar Kemal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima