Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Romoçka köpek olmay gerçekten çok istiyordu. Gerçek köpeklii istiyordu. Gerçek bir köpek olsayd, yalnzca vücutlarn anlard, sözlerini deil. Gerçek bir köpek olsayd, hepsinin ismini, çocuklarnn isimlerini bilmezdi. Her bir sözcüü ve ifadeyi bilmez, hatrlamazd. Sadece kokularn, saldrlarn ve eziyetlerini bilirdi. Kavga duygusu içinden tamamen çkp gitmiti. nsani yanna dönmeyi baaramayarak köpek kald. Köpek özüne saklanmak onu kendi duygu ve düüncelerinden bir dereceye kadar koruyordu. O bir köpekti: Sözcüklerin onun için hiçbir anlam yoktu. O bir köpekti: Saf ac ve vahi mutluluk bütün duygularn yayld snrlard. Romoçka'nn özü, köpek özüydü.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786059126267

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yabani"

Yabani
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima